Automatický zavlažovací systém

Automatický zavlažovací systém ovládaný řídicí jednotkou optimalizuje zavlažování v reálném čase. Zavlažováním v ranních či nočních hodinách dochází díky menšímu výparu do ovzduší k úspoře vody, a rostliny ji lépe přijímají. Rozstřikovače pokrývají celou zavlažovanou plochu rovnoměrně a umožňují přesně dávkovat množství vody podle druhu zavlažované kultury, zamokření stanoviště, stínu nebo naopak přísušku. Přehledné řízení závlahy z jednoho místa zajišťuje řídicí jednotka, která umožňuje nastavit délku závlahy, četnost závlahy, přerušení závlahy z důvodu srážek, případně synchronizaci se zdrojem vody pro zavlažování. Tyto funkce zvyšují nejen kvalitu závlahy, ale i šetří Váš čas a peníze.

Celý systém je tvořen souborem vzájemně propojených prvků, které můžeme rozčlenit do několika sekcí:

  • řídicí jednotka s příslušenstvím a elektrickými rozvody
  • základní sestava s filtrem
  • elektromagnetické ventily (sdružené v manifold) a uložené ve ventilové šachtici
  • podzemní potrubní rozvody
  • rozstřikovače, kapková závlaha, mikrozávlaha
  • čerpadlo s ovládáním - pouze v případě, že zdrojem vody není vodovodní řad

Automatický zavlažovací systém je podle tvaru a velikosti zavlažovaného pozemku rozdělen do několika zavlažovacích větví s příslušnými rozstřikovači. Každá větev je ovládána samostatným elektromagnetickým ventilem podle pokynů řídicí jednotky. Pracuje s bezpečným napětím 24 VAC. Pravidlem je, že při zavlažování je otevřen vždy pouze jeden elektromagnetický ventil, to znamená, že zavlažuje pouze jedna větev s rozstřikovači. Řídicí jednotka podle uloženého programu postupně otevírá a zavírá elektromagnetické ventily v dalších větvích. Rozdělení zavlažování do větví je nutné, protože zdroj vody obvykle nemá dostatečnou kapacitu pro zavlažování všemi rozstřikovači nainstalovanými na zavlažovaném pozemku najednou.

Výhodou rozdělení do větví je i možnost nastavit množství závlahy podle potřeby jednotlivých kultur, typu použitých rozstřikovačů (rotačních nebo rozprašovacích) nebo kapkové závlahy, které vždy instalujeme do samostatných větví.